Oblíbené odkazy
Hudba (od slova housti, hráti) je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník). Později se termín začal používat ve stejném kontextu jako muzika (odtud muzikant). Definice hudby: Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě. Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též hudební věda. Existuje mnoho různých teorií o vzniku hudby. Vzhledem k tomu že na rozdíl od ostatních druhů umění se u hudby nelze příliš spolehnout na přímé důkazy, jsou tyto teorie nutně částečně spekulativní. Existují následující názory: Hudba se vyvinula napodobováním zpěvu ptáků, respektive přírodních zvuků obecně. Její povaha je tedy mimetická. Pro tento pohled hovoří pojetí hudby v některých primitivních kulturách. Hudba vznikla jako doprovod společné práce. Rytmická složka hudby pomáhala udržovat pracovní tempo. Hudba se vyvinula společně s řečí. Tato teorie je založena na povaze tzv. tónových jazyků (například čínština), kde se význam vyjadřuje velkou měrou pomocí melodie. Ačkoliv pro žádnou z těchto teorií neexistují nezvratné důkazy, je třeba si uvědomit, že se navzájem nevylučují. Je tedy možné, že platí více než jedna. Důvodem odlišného pojetí hudby v různých kulturách může být také právě rozdílný zdroj jejího vzniku. Hudba se dá dělit do kategorií podle různých kritérií. Mezi nejčastější dělení patří následující: Podle vztahu ke spiritualitě: Duchovní – váže se k duchovnu, náboženství Světská – zahrnuje ostatní témata, náměty. Spadá sem hudba koncertantní, milostná, taneční. Podle původu: Umělá – je výsledkem práce konkrétního jednotlivce či skupiny. Lidová – autor je zde kolektivní, tato hudba se samovolně časem dovytváří a mění. Podle záměru autora Artificiální (umělecká) - Autor se snaží do hudby vložit vysokou uměleckou a estetickou hodnotu. (např. J. S. Bach, W. A. Mozart, Varg Vikernes, Horna) Nonartificiální (neumělecká) - Autor se nesnaží o vysoké umělecké a estetické cíle. Tyto kategorie jsou samozřejmě orientační a nejsou proto striktně oddělené, naopak často se vyskytují i jejich kombinace, například lidová duchovní hudba (gospel). Podle žánru: Viz příslušné oddíly